Det trengs flere fast ansatte nå!

Foto: Ole Gunnar Rasmussen
Foto: Ole Gunnar Rasmussen

Store innsparinger og effektiviseringsprosjekter har påvirket bemanningen og kompetansen i oljebransjen i negativ retning. SAFE har påpekt og jobbet for å forbedre dette i flere år. Det jobbes aktivt med utfordringene knyttet til bemanning og innleie i alle ledd i organisasjonen.

Å ha rett bemanning og kompetanse til enhver tid når selskapene skal omorganisere og effektivisere driften, er dagens utfordring i oljebransjen. De siste årene har det blitt rapportert en rekke hendelser med bakgrunn i kompetansemangel og for lite bemanning, det viser tilsynsrapporter fra Petroleumstilsynet (Ptil). Slike rapporter og granskinger gjelder mange bedrifter, men Equinor er ledende. 

Tiden er overmoden for å rydde opp i bemanningsutfordringene i Equinor (viser til oppslag i E24 med konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige).

Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga
Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga

– Vi i SAFE krever flere ansatte i dag og ikke om ti år. Vi har for få folk, vi sliter med underbemanning og for mye overtid. Kuttene har gått for langt og dette må rettes opp raskt, sier Bjørn Asle Teige. 

Equinor sier seg ikke enig i Petroleumstilsynet sin beskrivelse av situasjonen. 

Konsernsjefen i Equinor må forklare seg for Petroleumstilsynet 

– Bedriften har hevdet lenge at den vet best og det er en farlig vei, selv om vi har vist til erfaringer fra kutt og konsekvenser for sikkerheten i andre selskap. Petroleumstilsynet bruker veldig klare ord for å beskrive situasjonen i Equinor og at de i en rekke tilsyn har avdekket alvorlige brudd. Nå har det gått så langt at konsernsjefen må møte hos tilsynet for å forklare seg, sier Teige. 

SAFE er positive til at Ptil krever svar direkte fra øverste leder, og tenker at denne håndteringen fra Ptil sin side legges merke til blant de øvrige lederne i bransjen.  

SAFE frykter for sikkerheten til oljearbeidere

I oktober 2020 hadde SAFE et møte med Ptil, hvor det ble diskutert den store bekymringen over høy bruk av bemanning, innleie og overtid. SAFE fryktet at dette vil til slutt gå utover kompetansen, tryggheten og sikkerheten til oljearbeidere.  

– De siste årene har vi sett en markert økning i bruk av midlertidig ansatte og innleiepersonell. Generelt ser vi at bedriftene går over til mer bruk av innleie, istedenfor faste ansettelser i egne ressurspooler, sier nestleder Kai Morten Anda.

Nestleder Kai Morten Anda Foto: Rebecca Bjerga
Nestleder Kai Morten Anda Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– I oljebransjen har man litt historie når det gjelder bemanning, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Vi har «Statfjord–læren» som kom på bakgrunn av en høyesterettsavgjørelse i 1989. Tanken bak «Statfjord-læren», også kaldt Grunnbemanningslæren, er at dersom behovet for arbeidskraft mer eller mindre er konstant, skal dette behovet dekkes med en større grunnbemanning av faste ansatte. Men slik bransjen oppleves generelt i dag, er at det dette behovet dekkes med innleiepersonell eller ekstra tid.  

Den siste RNNPrapporten (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) viser at på landanleggene er det en kraftig økning i antall hendelser med potensial for storulykke. Dette er en utvikling som gir grunn til uro og bekymring.  

– Med erfaringene fra tidligere ulykker og også SINTEF rapporten fra 2011, hvor detpekes at kostnadskutt fra konsernledelsen får sikkerhetsmessige konsekvenser, kan man stille seg spørsmålet: «Lærer man aldri? Må man gjøre de samme feilene som tidligere?» sier Rysst. 

SAFE forventer at Ptil tar tak i problemstillingen med rett bemanning og kompetanse i bransjen. Når operatørene krever stadige kostnadskutt ovenfor underleverandørene, gir dette ofte kutt i bemanning og det presser leverandørene til å gå på akkord med robuste løsninger. De seriøse aktørene blir utidig presset og det kan stilles spørsmål om ikke kampen om kontrakter gjør at HMS nedprioriteres? 

Tilsynsmyndighetene tar en mer aktiv rolle

– Vi har eksempler innen brønnservice hvor operatør presser på for å redusere bemanning i anbud. Vi ser at kompetanse og fag nedprioriteres, arbeidsoppgaver splittes opp og overføres til annet personell uten spisskompetanse. Det legges opp til så lav bemanning at det ikke lenger er nok ansatte til å kunne ivareta sikkerheten på en forsvarlig måte. Det legges opp til “24/7” beredskap for noe personell, hyppige endringer av dag/natt skift og vi hører om arbeidsøkter som strekker seg langt utover det som er lovlig, sier Anda. 

SAFE ser signaler på at tilsynsmyndighetene tar en mer aktiv rolle. Det viser at arbeidet som alle i organisasjonen jobber mye med, når frem 

– Det overbeviser oss om at vi aldri må gi opp og fortsette det viktige arbeidet, sier Rysst.

Skriv ut siden